Η/Μ Μελέτες και Επίβλεψη

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών:

  • για την έκδοση οικοδομικών αδειών (μελέτες ενεργειακής απόδοσης, θέρμανσης, κλιματισμού – αερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανυψωτικών συστημάτων, καυσίμων αερίων, φωτισμού, αυτοματισμών, πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας).
  • για την παροχή σχεδίων εφαρμογής κατά την κατασκευή.
  • για τη λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
  • για την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων.
  • για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.

Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση των σχεδιαστικών και υπολογιστικών προγραμμάτων της 4Μ. Κάθε αλλαγή σε κανονισμούς, πρότυπα ή νομοθεσία, ενσωματώνεται άμεσα στις μελέτες.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης της κατασκευής.

Τα έργα για τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε εκπονήσει Η/Μ μελέτες ξεπερνούν τα διακόσια πενήντα. Στα περισσότερα από αυτά έχει εκτελεστεί και η επίβλεψη.